آزمون ها و ارزشیابی  

آزمون ها و ارزشیابی طی سال تحصیلی برای مقطع دبستان:

1- آزمون رفتار ورودی (دهه اول مهر ماه)

2- ارزیابی مستمر دوماهه اول و اعلام نتایج توصیفی در پایان آبان ماه

3- ارزیابی مستمر نوبت اول و اعلام نتایج توصیفی در پایان دی ماه

4- ارزیابی مستمر دوماهه و اعلام نتایج توصیفی در پایان اسفند ماه

5- ارزیابی مستمر نوبت دوم و اعلام نتایج توصیفی پایان سال در هفته اول خرداد ماه

*******

آزمون ها و ارزشیابی طی سال تحصیلی برای مقطع پیش دبستان:

1- ارزیابی نوبت اول (چهارماهه) و اعلام نتایج توصیفی در پایان دی ماه

2- ارزیابی نوبت دوم و اعلام نتایج توصیفی در پایان اردیبهشت ماه