جلسات  

 

جلسات دبستان یک در طول سال تحصیلی

 

·       جلسه آموزشی (معلّمین) هر پایه با اولیای کلاس به صورت ماهانه

·       جلسه آموزش خانواده 5 جلسه طی سال تحصیلی

·       جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان برای انتخاب اعضای انجمن (مهر ماه)

·       جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان با مسئولین مدرسه طی سال تحصیلی