تاریخچه دبستان شماره یک  

باسمه تعالی


مجتمع
آموزشی پسرانه معلّم با نیّت پرورش بچّه های مسلمان، در محیطی سالم از جهت علمی و اخلاقی، از سال 1369 تأسیس شد و شروع به کار دبستان پسرانه از سال 1372 می باشد.

از سال 1372 تا 1384 تمامی پایه های تحصیلی دوره ی ابتدایی در یک دبستان متمرکز بود، اما از سال 1385 به بعد مقطع دبستان به دو دبستان1 و 2 تقسیم شد. دبستان 1 با پایه های آمادگی، پیش دبستان، اوّل و دوم و دبستان 2 با پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم می باشد.

امیدواریم با یاری خداوند و هماهنگی و همراهی خانه و مدرسه، مردان و مسئولان آینده مملکت اسلامیمان پرورش یابند.