کادر پزشکی بهداشتی  
 
                                                                                  واحد پزشکی مجتمع :
خانم دکتر سمیه امیری مقدم
 
                                                                مربی بهداشت دبستان یک : خانم فاطمه عباسپور