درج مطلب  
چرا کودکان سلام را فراموش می کنند؟
🌸 فراموش کردن کودک در سلام به افراد به دلیل بی ادبی و بی اعتنایی اش نبوده بلکه هجوم افکار و اطلاعات جدید به ذهن او، قدرت سلام کردن را از وی می گیرد.
💢 سلام بزرگتر به کودکان ، عامل احساس امنیت و اعتماد به نفس کودک است.
💢 والدین برای آن که بتوانند در فرزندان خویش تاثیر گذار باشند باید رفتار خود را با کودکان به گونه ای مناسب عملی سازند.
💢 سلام کردن ، اولین گام در تعاملات اجتماعی بوده و این امکان را برای کودکان فراهم می کند که با رویکردی مثبت با دیگران ارتباط برقرار کنند.