اردوها  

 

اردو­های دبستان یک در طول سال تحصیلی

 

  

·       اردوی تفریحی پارک پرواز به مناسبت روز جهانی کودک، مهر ماه، پایه اول و دوم

·       اردوی آموزشی پارک پرواز و بازدید از ایستگاه آتش نشانی به مناسبت روز جهانی کودک، مهر ماه، پایه آمادگی و پیش دبستان

·       اردوی آموزشی و تفریحی برای آموزش مفهوم آب، آبان ماه، پایه اول

·       اردوی آموزشی باغ وحش ارم، آبان ماه، پایه آمادگی و پیش دبستان

·       اردوی آموزشی تفریحی موزه "تماشاگه زمان"،آذر ماه، پایه دوم

·       اردوی آموزشی نانوایی برای آموزش مراحل پخت نان، آذر ماه، پایه اول

·       اردوی آموزشی پارک ترافیک، آذر ماه، پایه آمادگی و پیش دبستان

·       اردوی آموزشی پارک ترافیک برای درس حرکت و آشنایی با قوانین رانندگی،آذر ماه، پایه اول و دوم

·       اردوی آموزشی به مناسبت هفته درخت کاری، اسفند ماه، پایه آمادگی، پیش دبستان، اول و دوم

·       اردوی تفریحی  به مناسبت جشن پایان سال تحصیلی، اردیبهشت ماه، پایه اول و دوم

·       اردوی تفریحی به مناسبت جشن پایان سال تحصیلی، اردیبهشت ماه، پایه آمادگی و پیش دبستان