توضیحات  

                 

                  

         

   خانم فاطمه مهرابی 

                          بیش از 30 سال سابقه آموزشی و مدیریتی